Darujte 2%

Identifikačné údaje potrebné na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu:  

Názov: Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri Slovenskom poľovníckom zväze
Sídlo: Štefánikova 10, 81105 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31773184
IBAN: SK6209000000000323397372, Slovenská sporiteľňa

Ako poukázať 2% z daní:

 • Ak podávate daňové priznanie ako zamestnanec:
  Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2017.
  Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
  Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2017
  - 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu.
  Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
  Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2018.
  Tlačivá na stiahnutie - VYHLÁSENIE a POTVRDENIE


 • Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

  Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či vypočítaná výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 3 €.
  Vyplňte údaje o Klube chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  - 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2017
  - 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
  Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
  Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

 • Ak podávate priznanie ako právnická osoba:

  Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 8 €.
  Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Klube chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba KCHAJD) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI..
  Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
  Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak sa vám páči naša činnosť a radi by ste nás podporili, môžete tak spraviť venovaním 2% z Vašich daní, ktoré pre nás veľmi veľa znamenajú. V súlade s uznesením zasadnutia výboru budú prostriedky vyzbierané za uplynulý aj nový rok v plnej miere použité pre zabezpečenie osláv 20-tého  výrocča klubu, ktoré sa uskutočnia formou Prehliadky chovných jedincov 01/09/2018 vo Svätom Antone, na ktorú Vás srdečne pozývame. 


Vopred za Vaše darované 2% veľmi pekne Ďakujeme!