Členské a poplatky za chov, výstavy a skúšky

Na základe rozhodnutia Výboru KCHAJD a doterajších skúseností Vás upozorňujeme a dávame do povedomia všetkým členom KCHAJD, aby ste pre budúce obdobie bezpodmienečne dodržiavali termín úhrady členského, poplatky za chov, výstavy a skúšky tak, aby bola na požadovanej úrovni zabezpečená celková činnosť Klubu chovateľov alpského jazvečikovitého duriča pri SPZ.

Platby prosíme realizovať vkladom na účet resp. do pokladne ! ! !

IBAN  SK62 0900 0000 0003 2339 7372

, VS - 2018, správa pre príjemcu: meno, priezvisko

 

(Ekonomicky je výhodnejší vklad na účet, ktorý je bez poplatku. Pri platbe poštovou poukážkou je poplatok a niekedy pri výpise poštového poukazu je veľmi problematické zistiť údaje odosielateľa, nakoľko tieto sú nečitateľne zapísané rukou).

Klubové poplatky

Zápisné, členské

 • zápisné
5,- EUR
 • členské
10,- EUR/bud. rok; termín – 31.12. b.r.
 • platí sa vkladom na účet klubu s uvedením variabilného symbolu pre príslušný rok, mena a priezviska alebo do pokladne klubu (Variabilný symbol – rok, správa pre príjemcu – meno, priezvisko)

Poplatky za chov, výstavy a skúšky

 • odporúčanie na párenie
10,- EUR
 • poplatok za párenie - pes
10,- EUR
 • poplatky za šteňa (1–6)
5,- EUR
 • nadpočetné šteňa (7+)
30,- EUR
 • platí sa vkladom na účet klubu s uvedením variabilného symbolu – číslo odporúčania na párenie – doklad o úhrade predloží majiteľ suky spolu s prihláškou na zápis šteniec poradcovi chovu (variabilný symbol – číslo odporúčania, správa pre príjemcu – meno, priezvisko, počet šteňat)
 • bonitácia
5,- EUR/člen
15,- EUR/nečlen 
 • výstava KCHAJD v termíne uzávierky
10,- EUR/člen
20,- EUR/nečlen
 • platí sa vkladom na účet klubu alebo do pokladne klubu (variabilný symbol: bonitácia – rok/01 (napr. 201301); výstava – rok/02 (napr. 201402); správa pre príjemcu – meno, priezvisko)

Upozornenie: Po termíne uzávierky prihlášky na bonitáciu, výstavu a skúšky sa poplatky zvyšujú o 100 %.

Igor Ďurček
ekonóm KCHAJD