Aktuality

KSD Obecné lesy Sása 2015.

Propozície: Prihlášky nájdete v sekcií na stiahnutie.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre uvedené skúšky, vydané SPK Bratislava 3.5.2013. Poplatok vo výške 50 € prosím uhraďte na účet kchajd, okrem vodičov s absolvovanými KSD AJD na

SLSP – 0323397372/0900, VS - 2015, správa pre príjemcu: meno, priezvisko, alebo na mieste skúšok.

Doklad o zaplatení si prineste zo sebou. Žiadame Vás, aby uvedená finančná čiastka bola prevedená na náš účet pred skúškami.

Zraz o 7 30 h ráno v sobotu 03.01.2015 na ranči, odtiaľ po vylosovaní čísel vodičov sa poberieme kúsok od ranča na spoločnú poľovačku po ktorej bude pripravené občerstvenie.

V nedeľu 04.01.2015 po zaplatení stravy,ubytovania  a odubytovania sa,sa spoločne presunieme do Dobrej Nivy ku diviačej zvernici. Ostatné informácie o priebehu Vám budú včas zdelené predsedom KCHAJD.

 Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený, mať so sebou brokovú alebo guľovú zbraň, poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, preukaz pôvodu psa, veterinárny preukaz s vyznačením očkovania proti besnote, psinke, parvoviróze nie staršie ako l rok a kratšie ako 21 dní.

Vodiči z iných okresov musia mať potvrdenie od príslušnej OVS z miesta trvalého pobytu o tom, že pes pochádza z oblasti bez výskytu chorôb prenosných na mäsožravce. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni.

Vodič ďalej musí mať so sebou vodiaci remeň nosený cez plece, remeň na dohľadávanie zveri o min. dĺžke 5 m a signálnu trúbku alebo píšťalku.

U p o z o r n e n i e !

  1. Ku skúškam nebudú pripustené choré psy a hárajúce sa suky.
  2. Usporiadateľ neručí za prípadnú stratu, poranenie alebo úhyn psa.
  3. Vodič ručí za škody spôsobené psom.
  4. Pes dovezený zo zahraničia / vrátane ČR / musí byť zaregistrovaný v SPKP.