Aktuality

Oblastné schôdze a Konferencia 2016

Dňa 20.02.2016 sa malo konať valné zhromaždenie, nakoľko bolo prítomných 50 členov zo 149, VZ nebolo  uznášania schopné. Výbor prijal uznesenie o konaní spádových schôdzí jednotlivých oblastí, ktoré sa musia uskutočniť v termíne do 20.3.2016. Delegátom na Konferenciu bude na každých aj začatých desať členov oblasti jeden člen. Konferencia sa bude konať 16.4.2016 vo Zvolene na Technickej univerzite.

 

Na oblastných schôdzach sa može zúčastniť len člen, ktorý mal zaplatené členské v roku 2015 a do 28.02.2016 uhradí členské na rok 2016. Zodpovedný za zvolanie oblastných schôdzí sú ich vedúci.

 

Aktualizovaný zoznam členov k 28.01.2016: zoznam

 

Chovateľský a zápisný poriadok KCHAJD pri SPZ – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na valné zhromaždenie (.pdf)

Stanovy Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ - úplné znenie (.pdf)

 

S pozdravom predseda KCHAJD pri SPZ  Ivan Zoka